מחלקת אגודות שיתופיות

מחלקת אגודות שיתופיות במשרד עורכי הדין בלטר, גוט אלוני ושות' נמנית על הגדולות, המובילות והמנוסות בישראל. לאורך השנים ייצגה המחלקה עשרות רבות של אגודות שיתופיות בכל היבטי פעילותן, לרבות מושבים קיבוצים, אגודות מרכזיות, אגודות חקלאיות מתחומים שונים ואגודות העוסקות בהפקת מים.

 

תחומי פעילות מרכזיים

לקוחות המשרד זוכים למענה מקיף התפור במדויק לצרכיהם, מטעם עורכי דין הנמנים על השורה הראשונה בישראל, לרבות ייצוג בסכסוכים המתבררים בערכאות שונות עקב מחלוקות עסקיות. בד בבד, המחלקה הייתה חלוצה ברפורמות בקיבוצים בתחומי ההפרטות, שיוך נכסים, ייחוס הון והסדרי פנסיה.

  • ייעוץ וליווי שוטף לאגודות שיתופיות – המחלקה מספקת ליווי פנימי של עבודת האגודה ורשויותיה: ייעוץ שוטף למנהלי האגודה ונושאי המשרה, ליווי תהליכים והחלטות באגודה, לרבות ייעוץ בנוגע לשיוך נכסים וייחוס הון, תוך התייחסות להבטחת זכויות החברים באגודות, טיפול ביחסי האגודה עם חבריה וליווי משפטי של מזכירי הקיבוצים והמושבים, הסדרת יחסי אגודה שיתופית - ועד מקומי, הכנת תקנונים מתאימים לאגודות ולועדים, ייעוץ בעניין היבטי מס ותכנון מס המיוחדים לאגודות שיתופיות והמיוחדים לקיבוצים, ייצוג קיבוצים בתביעות חברי קיבוצים, וכן ייצוג חברי מושבים בסכסוכים מול המשקם.
  • שינויים מבניים וארגוניים בקיבוצים – המחלקה מסייעת בניצול ופיתוח של נכסים סמויים וגיוס הון לצמיחה: טיפול בנושאי ביטוח חיים וביטוח פנסיה או גמלה לחברי הקיבוצים, היבטי מס ותכנון מס בקיבוצים לאור השינויים באורחות החיים, ליווי תהליכי שינויים מבניים וארגוניים – הפרדת פעילויות משק וקהילה, ליווי משפטי להחדרת מודלים שונים (רשת ביטחון, משולב), הקמת אגודות שיתופיות ותאגידים אחרים, וכן בניית התקנונים, תכנון המס, והמערכות החוזיות מול הגופים הממשלתיים.
  • שינויים מבניים וייחוס הון באגודות מרכזיות, וייצוג וייעוץ לאגודות מרכזיות – מתן ייעוץ וייצוג בביצוע שינויים מבניים באגודות שיתופיות מרכזיות, כולל מהלכים של ייחוס הון לחברי האגודה, ייצוג בעסקאות שונות בין אגודות שיתופיות, לרבות גיוסי הון מיזוגים ופיצולים, ליווי והקמה של שותפויות ותאגידים חקלאיים בין קיבוצים (רפתות, גד"ש), ביצוע עסקאות מסחריות של קיבוצים ואגודות שיתופיות, וכן הסדרי הבראה וארגון מחדש של תאגידים אזוריים, מושבים וקיבוצים.
  • טיפול בפעילות החקלאית והעסקית של אגודות שיתופיות - לרבות עניינים הנוגעים למשרד החקלאות, ועדת הפרופורמות, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. המחלקה מטפלת בכל היבטי הפעילות העסקית של אגודות שיתופיות, ובכלל זה הקמת מיזמים בתחומי האנרגיה המתחדשת, חקלאות, תעשיה, תיירות, הרחבות קהילתיות וקליטת תושבים בשטח הקיבוץ, הכנסת שותפים לפעילות האגודה לרבות כניסת משקיעים למפעלים, הקמת שותפויות חקלאיות ואחרות, וכן ליווי אגודות שיתופיות, מרכזיות ואחרות בהליכי שינוי מבני וייחוס הון, שיוך דירות לחברים ועוד. בנוסף, המחלקה מלווה אגודות בהליכים תכנוניים ובמגעים מול ועדות התכנון והבניה, כמו גם מול מינהל מקרקעי ישראל בעסקאות שונות בשטחי האגודות.
  • ייצוג וייעוץ שוטף לאגודות יצרניות - לרבות בענייני עבודה, מיסים, ייצוג בעסקאות שונות, סיוע בגבייה, טיפול בשינויים מבניים וכיו"ב.

חקלאות, מים ואיכות הסביבה

  • ייצוג צרכני מים - המחלקה מייצגת עשרות רשויות מקומיות בבדיקת חיובי המים בהן חויבו על-ידי חברת מקורות, ובבדיקת היבטים הכרוכים במיסוי על מים (מול קרן איזון), כמו גם טיפול בתביעות להשבת סכומים ששולמו ביתר כהיטלים על מים וכתשלומים לחברת מקורות. בנוסף, ניתן ייצוג לצרכני מקורות המחזיקים מניות בחברה, בתביעה לחייב את המדינה להציע הצעת רכש למחזיקי המניות ואישורה כתביעה ייצוגית. כמו כן, מסופק ייצוג לצרכנים שונים שחויבו בהיטלים ו/או בקנסות בגין שימוש במים. עוד מייעץ ומייצג המשרד צרכנים בעניינים הקשורים בקביעת מכסות המים שלהם מול נציבות המים ומשרד החקלאות, וכן בעניינים הנובעים מחלוקת מכסות מים בין חברים באגודות שיתופיות, ובמיוחד בין חברי מושבים.
  • ייצוג מפיקי וספקי מים - המחלקה מייצגת מספר מפיקי וספקי מים העוסקים בהקמת מפעלי מים חדשים, בין היתר בהקמת מפעל להתפלת מים מליחים, הקמת מתקני טיהור שפכים, הקמת מפעלי השבת מי קולחין מטוהרים לשימוש בחקלאות ובתעשייה. עוד מייצג המשרד גורמים שונים במסגרת הקמת מיזמים משותפים לביצוע פרויקטים בתחום המים, הסכמי שיתוף פעולה בין המשקיעים, מתן סיוע מול הרשויות השונות וטיפול בהיבטים התכנונים והרישויים של מפעלי המים, ביצוע התקשרויות מול צרכני מים, קבלנים, מתכננים וכדומה. צוות המחלקה מייצג מספר מפיקי וספקי מים פרטיים בתביעות בגין התחשבנות מול המדינה (קרן האיזון), וכן בהתחשבנויות שונות מול הרשויות השונות בעניינים הקשורים במים, תביעות לקבלת מענקים, טיפול בקבלת היתרים למפעלי מים, ייעוץ שוטף למפיקי וספקי מים וכדומה.
  • ייעוץ בנושאי טיהור שפכים - ייצוג וייעוץ לגופים תעשייתיים שונים הנדרשים לעמוד בתקנים החדשים בנוגע להזרמת שפכים וקולחין, איכות הקולחין והדרישות לעמידה באיכויות טובות יותר של הקולחין המשוחררים, ולמציאת פתרונות לשימוש מבוקר של מים ושימוש במים מושבים. המשרד מטפל בהסדרת פתרונות לשימוש במים ולטיפול בשפכים למפעלי תעשיה חדשים, על-ידי ייצוג מול הרשויות השונות, ייצוג בהתקשרות מול ספקי המים, צרכני מי הקולחין וכדומה.
  • ייצוג גורמים בתחום האנרגיה – המחלקה מייצגת גורמים חקלאים הפועלים בשיתוף פעולה עם חברת חשמל לישראל בהקמת חוות טורבינות רוח לייצור אנרגיה "ירוקה", במספר מקומות בארץ.

פעילויות נוספות של המחלקה

בנוסף על האמור לעיל, ניתן ייצוג לגורמים חקלאיים שונים בכל הנוגע לניהול עסקיהם, עריכת חוזים, טיפול במיזמים משותפים, ייצוג מול הרשויות השונות, וסיוע וטיפול בשינויים ארגונים בתאגידים חקלאיים. בנוסף, המשרד מייעץ לרשויות מקומיות שונות בעניינים של מטמנות אשפה, טיפול בשפכים וניהול משק המים, ומייעץ לקואופרטיבים להובלה (משאיות).